วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 ความก้านหน้าทาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
     - พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
     - เทคโนโลยีสารสนเทศสามาจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้ัเป็น 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  คือ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ , กล้องดิจิตอล , กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์, เครื่องเอ็กซ์เรย์
              2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเป็นสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เทผแม่เหล็ก,จานแม่เหล็ก,จานแสงหรือแสงเลเซอร์,บัตรเอทีเอ็ม
สิ้นสุดการสนทนา
               3.เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์แวร์ และ ซอฟแวร์
               4.เทคโนโลยีที่ใช้ใรการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ พลอตเตอร์ ฯลฯ
               5.เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูลได้แก่ ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เช่น โทรทัศน์,วิทยุกระจายเสียง,โทรเลข,เทเล็กซ์,และระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระยะใกล้และระยะไก

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ในทางธุรกิจและทางการศึกษา ดังตัวอย่าง เช่น 
- ระบบเอทีเอ็ม
- การบริการและการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
- การลงทะเบียน

พฤติกรรมการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศคืออะไร
การแสดงออกทางความคิดและความรู้สุกในการใช้รูปแบบของเทคโนโลยีทุกประเภท ที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง
และเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพ,ข้อความ หรือตัวอักษร ตัวเลขและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

การใช้อินเทอร์เน็ต งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพบว่า
- นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง เนื่องจากเห็นว่ามีความสะดวก ในการติดต่อสือสารกับผู้อื่น ในขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเรียนรู้ การติดตามข่าวสาร ของสถานศึกษา

ใช้อินเทอร์เน็ต ทำอะไรได้บ้าง ?
- งานวิจัยชี้ว่า นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ต ในการสนทนา กับเพื่อนๆ และการค้น
- นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประกอบการทำรายงาน

สถานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้าน และมีการใช้อินเตอร์เน็ตที่ห้องสมุดของ
สถาบัน

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการใช้หรือบริการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ในรูปแบบไหนบ้าง ? งานวิจัยชี้ว่า นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้น้อย ได้แก่ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ E-Learning วิดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video onDemand) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสวารสนเทศกับการเรียนการสอนง
- การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning)
-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction - CAI) หรือ (computer Aided Instruction)
-วีดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Vidoed on Demand - VDO)
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
-ห้องมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศกับการเรียนการสอน คื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งนำเสนอสารสนเทศที่ได้ผ่าน กระบวนการสร้างและพิจารณามาเปแ็ยอย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาหรือสารสนเทศ แบบฝึกหัด การทดสอบและการให้ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เรียนได้ตอบสนองต่อบทเรียนได้ตามระดับความสามารถของตนเอง เนื้อหาวิชาที่นำเสนอจะอยู่ในรูปมัลตืมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย อักษร รูปภาพ เสียง และ/ทั้ง ภาพและเสียง ซึ่งมีพื้นฐานมารจาก การนำหลักการเบื้องต้น ทางจืตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบ

โดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้(Learning Behavior) ทฤษฎี การเสริมแรง (Reinforcemment Theory) ทฤษฎีการวางเงือนไขปฎิบัติ (Operant Conditioning Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธืระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองแลบะการเสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายนำผู้เรียน ไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการเรียนที่มีการวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เป็นการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีผลย้อนกลับทันที และเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนอย่างเหม่าะสมตามความต้องการและความสามารถของตนเอง

- วีดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Vioeo on Demand - VDO)
คือ ระบบการเรียกดู ภาพยนต์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนต์หรือข้อมูลภาพเคลือนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการ ตามสโลแกนที่ว่า "To view what one wants,when one wants" โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครื่ีอข่ายสื่อสาร ผู้ใช้งาน ซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลือนไหว ได้ทุกเมื่อตามต้องการและสามารถควบคุมข้อมูลวีดีโอนั้นๆ โดยสามารถย้อนกลับ(Rewind) หรือรอไปข้างหน้า(Forward)หนือหยุดชั่วคราว(Pause)ได้เปรียบเสมือนการดูวีดีดอที่บ้านนั่นเอง ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้ัองดูข้อมูลดียวกัน กล่าว คือสามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน หรือต่างกันก็ได้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-biooks) คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นในการอ่านหนัง

สือประเภทนี้คือ ฮาร์ดแวร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ พร้อมทั้งติดตั้งระบบปฎิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่าน ข้อความต่างๆ ตัวอย่าง เช่น ออร์แกไนเซอร์ แบบพกพาพีดีเอ เป็นต้น


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 ความหมายของสารสนเทศ
       * สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารที่สำคัญ เป็นระบบข่าวสารที่กำหนดขึ้น และจัดทำขึ้นภายในองค์การต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้บริหารองค์การนั้นๆ  
       * สารสนเทศ ตรงกับคำในภาษอังกฤษว่า Information หมายถีง ความรู้ที่ได้จาดดารศึกษาค้นคว้า สารสนเทศเป็นความรู้และข่าวสารที่สำคัญที่มีลักษณะพิเศษทั้งในด้านการได้มาและประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติ
       * สารสนเทศ มีความหมายตามที่ได้มีการให้คำจำกัดความที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
       * สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและด้้านคุณภาพที่มวลจัดหมวดหมู่เปรียบเทียบและวิเคราะห์แล้วสามารถนำมาใช้ได้ หรือนำมาประกอบพิจารณาได้สะดวกกว่าและง่ายกว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที(IT)  Infomation and communication Technology    
        * เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันมี่ความเกี่ยวข้องการจัดเก็บ การประมวลผงและการแสดงผลสารสนเทค
 องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทค 
         * เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ องค์ประกอบหลัง 2 ส่วน คือ เทคโนโลยีคอมพวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology)
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         * คอมพิวเตอร์ จัดเป็นเทคโนโลยีหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน เนื่งจากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านการบันทึก การจัดเก็บ การประมวลผล การแสดงผล และการสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นเทคโนโลยีย่อยที่สำคัญได้ 2 ส่วน คือเทคโนโลยีอาร์แวร์และเทคโรโลยีซอฟแวร์
           1.1เทคโนโลยีฮาร์แวร์    หมายถึง  อุปกรณ์ทุกชนิดที่ีประกอบขึ้นเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเชื่อมโยงจำแนกตามหน้าที่การทำงานออกเป็น 4 ส่วน คือ
                    1.1.1 หน่วยรับข้อมูล
                    1.1.2 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู : CPU  (Central Processing Unit)
                    1.1.3 หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit
                    1.1.4 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage Unit)
            1.2เทคโนโลยีซอฟแวร์ (Software)  หมายถึงโปนแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
                    1.2.1 ซอฟแวร์ระบบ (System Software)   หรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์แวร์และซอฟแวร์ทำงานตาทมคำสั่ง
                    1.2.2 ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)  คื่อชุดคำสั่งที่ผู้ใช้ส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามผูที่ใช้ต้องการ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers
รหัส PC 54504            3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
                 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ดเวิร์ล ระบบซอฟแวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสารอย่างเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Assingnment 1

1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักศึกษา
    เทคโนโลยี       หมายถึง  การใช้ความรู้ เครื่องมือความคิด หลักการ เทคนิคความรู้  ระเบียบวิธี กรบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์
    เทคโนโลยีสารสนเทศ     หมายถึง  ประมวลผลสารสนเทคเทคนิควิธีการต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในการจัดข้อมูล
    เทคโนโลยีกาารสื่อสาร    หมายถึง  การนำสื่อหรือข้อมูลของฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งประกอบด้วยผู้ส่งสารหรือแหล่งกำเนิด

2.Cyberbully  หมายถึงการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์คือการประทุษร้ายหรือทำให้อับอายผ่านทางอิเล็ทรอนิกส์
    
1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักศึกษา
     1.1เทคโนโลยี (technology)